Teisės aktai

Paveldosauginiai ir kiti aktualūs paveldosaugai galiojantys norminiai teisės aktai »»» 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 163-7739) »»» Pakeitimas (Žin., 2013, Nr. 11-509) »»»

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2005, Nr. 139-5008) »»»

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 53–1292)  »»»

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 4, 5, 7, 9, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (TAR, 2014-01-02, Nr. 7) »»» 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104–2322) »»» Pakeitimas (aktualus nuo 2010 04 01) »»»

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54–1492) »»»

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 71–1706) »»»

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63–1479) »»»

Elektroninių ryšių įstatymas (Žin., 2004, Nr. 69–2382) »»»

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (Žin., 2010, Nr. 142–7261) »»»

Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 65–2380) »»» 
Pakeitimas (Žin., 2012, Nr. 136–6953; aktualus nuo 2013 01 01) »»»

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50–1598) »»»

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 2, 17 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo VII skyriumi įstatymas (TAR, 2014-12-31, Nr. 21223) »»» 

2005 m. Kultūros ministerijos kartu su Europos Sąjungos PHARE programos ekspertais parengta ir išplatinta muziejams ir bibliotekoms metodinė medžiaga „Muziejams ir bibliotekoms apie autorių teises ir gretutines teises“ »»»